Проект SESP

SESP platform is ready

Цел на проекта

Резултати

Резюме


СЪКРАЩЕНИЕ: SESP

НАИМЕНОВАНИЕ: Social Entrepreneurship Strategy Planning (Обучение по стратегическо планиране за социални предприемачи)

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 октомври 2011 – 30 септември 2013 (24 месеца)


РЕЗЮМЕ:
Проектът SESP предвижда да прехвърли вече разработени иновативни модели на обучение и съдържание за електронно обучение, които са достатъчно гъвкави, за да отговорят на специфичните нужди на социалното предприемачество (напр. гъвкав по отношение на време и място), адаптивни и модулни (т.е. насочен към работници и служители с различно образование, от различни сектори и т.н.), както и да отразяват практически нуждите на крайните потребители. Проектът възнамерява да надгради разработения в рамките на STRATEGY-TRAIN модел на обучение за стратегическо планиране и управление на предприятия, насочен към лицата, вземащи решения в малки и средни предприятия. Очакваните резултати на проекта SESP ще постигнат иновация на наличните учебен план и програми за обучение, които ще бъдат адаптирани за преодоляване на специфични нужди на социалното предприемачество в областта на стратегическото планиране. На целевата група ще бъдат предложени примери за добри практики и казуси.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

SESP е насочен към управителите или хората вземащи решения в социални предприятия, независимо от сектора на икономиката или промишлеността, в който развиват дейност.

  • Основна целева група: мениджъри / собственици / лица, вземащи решения в социални предприятия
  • Допълнителна целева група: образователни институции, обучаващи, преподаватели, наставници, консултанти

strategy-train-logo isede-net Social Entrepreneurship Funds        EU ENTERPRISE