Проект SESP

SESP platform is ready

Цел на проекта

Резултати

Цел

Общата цел на проекта SESP е да допринесе за развитието на социалното предприемачество в целия ЕС чрез трансфер на иновационни продукти и процеси, както и обмяна на добри практики. Ето защо, по време на проекта SESP, ще бъдат идентифицирани движещите сили за развитието на социалното предприемачество в страните-участнички, както и на европейско ниво. Ще бъдат предложени и нови решения за устойчиво развитие на сектора на социалното предприемачество и създаването на работни места, чрез прилагане на пилотни иновативни инструменти за обучение. Социалните предприятия ще участват в он-лайн платформа за обучение, което им позволява да си сътрудничат през границите, да обменят добри практики и да общуват.

strategy-train-logo isede-net Social Entrepreneurship Funds        EU ENTERPRISE